نوشته شده در سه شنبه هفدهم شهریور 1388ساعت 11:18 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
 

عناوین رشته هایی که در برنامه آموزشی مرکز علمي كاربردي قوه قضاييه قرار دارد به شرح ذیل می‌باشد:

1) رشته‌های مصوب و فعال (دارای دانشجو)؛

 • خدمات قضایی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • حسابداری دولتی
 • روابط عمومی
 • حقوق قضائي (گرايش علوم ثبتي)
 • نگارش حقوقي (گرايش عريضه نويسي)
2) رشته‌های طراحی شده در دست تصویب:
 • رشته کاردانی حقوق گرایش شورای حل اختلاف با دو روش ترمی و پودمانی.
 • رشته کاردانی حقوق گرایش ارشاد و معاضدت قضایی با دو روش ترمی و پودمانی.
 • رشته کارشناسی ناپیوسته حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری با دو روش ترمی و پودمانی.
 • رشته کارشناسی ناپیوسته حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی با دو روش ترمی و پودمانی.
 • رشته كارداني حقوق با گرايش ضابطين قضائي
 • گرايش كارداني حقوق با گرايش دستيار قضائي
 • رشته كارشناسي ارشد تحقيقات جنايي
 • رشته كارشناسي ارشد دادرسي مدني
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق پزشكي
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق ورزش
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق مالكيت معنوي
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق تجارت الكترونيك
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق كار
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق محيط زيست
 • رشته كارشناسي ارشد حقوق منابع طبيعي
3) رشته‌های در دست طراحی:
 • رشته کارشناسي ارشد حقوق بيمه
 • رشته کارشناسي ارشد حقوق تعاون
 • رشته کارشناسی حقوق با گرایش دستیار قضایی در امور کیفری.
 • رشته کارشناسی حقوق با گرایش دستیار قضایی در امور مدنی.

 

4) رشته‎های در دست مطالعه و بررسی
 • رشته‎های متنوع کارشناسی
 • رشته‎های متنوع کارشناسی ارشد

نوشته شده در شنبه هفتم شهریور 1388ساعت 16:7 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

چنانچه جرمي بوقوع پيوسته و شما از بزه مزبور از نظر مادي يا معنوي متضرر شده ايد مي توانيد با تقديم شكايت كيفري به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم تقاضاي تعقيب كيفري متهم يا متهمين را بنمائيد اما اگر نسبت به شخص يا اشخاصي دعاي حقي داريد كه فاقد وصف كيفري ميباشد منحصراً ميبايست دادخواست حقوقي خود را عليه خوانده يا خواندگان به دادگاه حقوقي تقديم نمائيد .

نحوه اقامه دعوي درشوراهاي حل اختلاف

نحوه تنظيم دادخواست حقوقي 

نحوه تنظيم شكايت كيفري

 نحوه اعتراض به آراء

 نحوه اجراي احكام

نوشته شده در یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 12:23 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |به لحاظ اينكه رسالت مجله حقوق شهروندي آموزش مردمي است، لذا ضرورت دارد مطالب حقوقي مبتلا به، زباني بسيار ساده بيان گردد. به همين لحاظ در بحث حقوقي مهريه، سعي گرديده تا در حد امكان از به كارگيري اصطلاحات حقوقي ثقيل خودداري شود و از كلمات مترادفي كه براي همگان مفهوم ميباشد استفاده گردد كه انشاءا… مفيد فايده قرار گيرد.
مهريه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريهاش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.
چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانوني:

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 12:19 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
//////// کد صوت: ............... مركز تحقيقات حقوقي پژوان - تحقيقات حقوقي ، مقالات حقوقي ، كتابخانه الكترونيكي حقوقي